2002 – 2014

Demensteamet – eit interkommunalt samarbeid i Setesdal

Demens er en felles benevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder. Demens fører til varig svikt, med symptomer som dårlig hukommelse, redusert orienteringsevne, problemer med dagligdagse gjøremål og personlighetsendringer. Utvikling av symptomer er ofte snikende. 10 til 12 års sykdomsforløp er vanlig. Det viktigste symptom eller kjennetegn på demenssykdom er hukommelsessvikt. En del personer utvikler personlighetsforandringer med manglende innsikt og dårlig dømmekraft. Andre hyppige symptomer er angst, depresjon, mistenksomhet, vrangforestillinger og tvangsmessig atferd.

Sentrale personar i det interkommunale demenstamet. F.v. Sykepleier Aina Oksholen ( Valle ), vernepleier Anne Elisabeth Fjose ( Bygland ), sykepleier Oddveig Flåt Åvitsland ( Evje og Hornnes ) og avd.leder Bjørn Harald Hagen ( Evje og Hornnes ). To personar var ikkje tilstades då bilete vart teken :Sykepleier Linda Reiulfsen ( Bykle )Kommunelege Hallvard Mosdøl ( Valle ) Foto: privat


Det er i dag om lag 70 000 personer i Norge som har en demenssykdom. Innen 2040 er det ventet en fordobling i antall personer med demens. En regner med at nær 10 000 personer på landsbasis får sykdommen hvert år. Om lag 80 % av beboere i sykehjem har en demenslidelse. Kun 50 % er diagnostisert. Bare 21 % av plassene i sykehjem er tilrettelagt for personer med demens. 30 % av mottakere av hjemmetjenester har en demensdiagnose. Kun 25 % er diagnostisert.

På grunn av manglende utredning og diagnostisering, er det svært mange som ikke har fått informasjon om sykdommen og fått veiledning om muligheter for å søke hjelpe. Tidlig diagnose gir bedre mulighet til å tilrettelegge livet best mulig med en demenssykdom.

I en tidlig fase av sykdommen kan en planlegge og ta beslutninger for framtiden, f.eks sette opp testamente og andre viktige avgjørelser. Man også ha nytte av medikamentell behandling.

Når en diagnose blir kjent, kan det lettere for pårørende og omgivelsene å takle og akseptere personens endrede atferd. En utredning kan også føre til at en kan utelukke demens. Fokus på tidlig diagnostisering av demens er derfor blitt et satsingsområde nasjonalt. Føringer i helse og omsorgsdepartementets ”Demensplan 2015” forutsetter at den enkelte pasient skal være sikret utredning om diagnostisering ved mistanke om demens. Helsedirektoratets målsetting er at hver kommune organiserer demensteam som skal tre i aksjon når en utrening av en person med mistanke om demens skal utredes.

Kommunene i Setesdal har valgt å gjøre dette i et interkommunalt samarbeid. Det er i regi av regionrådet som høsten 2009 iverksatte et interkommunalt helseprosjekt. Etter politisk forankring av forstudien i alle kommunene, ble det igangsatt flere delprosjektet. Ett av delprosjektene har vært opprettelsen av et demensteam i Setesdal som forløpig er et to-årig prosjekt. Demensteamets oppgaver er å koordinere demensutredningen av hjemmeboende personer der en mistenker demens samt å drive pårørendeskole. Teamet starter sin virksomhet like over nyttår.

Demensutredning

Demensteamets hovedoppgave er å koordinerer demensutredning i samarbeid med den enkeltes fastlege. Henvendelse om utredning kan komme fra personen selv, pårørende, fastlegen, fagpersonell eller andre som står personen nær. Alle henvisninger skal gå via teamets koordinator. Det er en forutsetning at eventuell utredning er avklart med fastlegen og ønsket av vedkommende det gjelder.

Temaet består av demenskoordinator og en demenskontakt fra hver kommune. I tillegg er en lege tilknyttet teamet på timebasis.

I forbindelse med utredningen, vil 2 personer fra teamet foreta hjemmebesøk og ha samtaler både med pårørende og personen som skal utredes. Rapport fra kartlegginga vil bli oversendt personens fastlege.

Fastlegen rekvirere evt andre nødvendige prøver, fastsetter om mulig diagnose og informerer pasienten og demensteamet om denne. Den enkeltes fastlege har ansvar for eventuell medisinsk behandling og oppfølging.

Til den som får en demensdiagnose, vil teamet anbefale eventuelle tiltak og oppfølging.

Teamet vil kunne gi informasjon demenssykdommen, og aktuelle hjelpetilbud i kommunen. Fastlegen evt i samarbeid med demensteamet henviser pasienten videre til utredning i spesialisthelsetjenesten dersom diagnosen er uklar.

Pårørendeskole

Pårørendeskolen er et kurstilbud til dem som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler formidles kunnskap om demens og hvilke følger dette kan få for personen med demens, for pårørende og omgivelsene. Skolen gjennomføres 5 – 7 kvelder. Første gang blir i februar/mars/april 2011. Dette er en flott anledning til å treffe andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med solid kompetanse på området

Demensteamet består av følgende personer:

Sykepleier Linda Reiulfsen ( Bykle ), sykepleier Aina Oksholen ( Valle ), vernepleier Anne Elisabeth Fjose ( Bygland ), sykepleier Oddveig Flåt Åvitsland ( Evje og Hornnes ) og kommunelege Hallvard Mosdøl ( Valle ). Teamets koordinator er avd.leder Bjørn Harald Hagen ( Evje og Hornnes ).

Henvendelser til demensteamet gjøres til:

Tlf: 945 20 970

E-post: demensteamet@setesdal.no

Postadresse:

Demensteamet i Setesdal

Hornnesheimen

4737 Hornnes

Leave a Reply