2002 – 2014

Nei til vindmøller i Birkenes!

VindmøllePå vegne av Motvind – folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes, vil vi gjerne kommentere innlegget fra Per Erik Stoveland som lovpriser planene om utbygging av vindkraft i Birkenes. For det første er det selvsagt lov for grunneier å mene at vindmøller er vakre, at store veianlegg med store skjæringer og fyllinger er positivt og at alle folk må tåle å bli utsatt for støy og skyggekast uansett hvor de bor eller har sine fritidseiendommer. Men vi ønsker å kommentere en del av påstandene i dette innlegget.

Det er riktig at totalinvesteringen for prosjektet er estimert til drøye 2 milliarder kroner, men at dette blir lagt igjen lokalt er ikke korrekt. Innkjøp av vindturbiner utgjør ca 75 % av dette beløpet. Alle produsentene av vindturbiner ligger i utlandet og dette blir følgelig ikke en del av norsk/lokal verdiskaping. Når det gjelder utbygging av veier og infrastruktur som utgjør resten av investeringen vil hoveddelen av dette bli utført av regionale eller utenlandske firmaer på grunn av størrelsen på prosjektet. I konsekvensutredningen påpekes det følgende «Siden Storehei/Oddeheia/Bjelkeberg ligger nær Kristiansand med ferge til Danmark, og det er flere konkurransefaktorer som favoriserer danske underleverandører, som lavere kostnader og større erfaring med bygging av vindkraftanlegg, er det rimelig å anta at en del av denne verdiskapingen kan skje i Danmark». Det som da blir igjen til lokale entreprenører og næringsdrivende blir smuler i forhold til E.ONs totale investering. Konsekvensutredningen anslår beløp ned mot 42 millioner kroner lokal verdiskaping(med lokal verdiskaping menes oppdrag utført av firmaer i kommunen og eventuelt nabokommuner). Utbyggingsfasen med mange arbeidere vil kun vare i fra 1,5 til 2 år. Etter dette er det snakk om 6-8 fast ansatte som det ikke engang er sikkert vil holde til i vår kommune. Drift av anlegget vil selvsagt også medføre mulighet for lokale aktører til å få oppdrag som for eksempel brøyting og vedlikehold av veier, mindre transportoppdrag og liknende, men vi tviler sterkt på at dette fører til et stort lokalt oppsving.

Hvilken rolle dette vil spille for kommuneøkonomien er også veldig usikkert. Kommunens inntekter blir skapt av eiendomsskatt på verker og bruk. Blir eiendomsskatten som i dag vil årlig inntekt de første årene være ca 10 millioner kr. Dette vil reduseres betydelig etter som årene går. Følgende er hentet fra konsekvensutredning: «Ved reforhandling av takstgrunnlaget 10 år etter oppstart har normalt taksten sunket betydelig».  Til sammenlikning har Birkenes kommune i dag en budsjettert årlig inntekt på over 300 millioner kroner.

Vil dette prosjektet bidra til å bedre miljøet i verden?  Vi henviser til E.ONs konserndirektør Jørgen Kildahl som i et intervju med Teknisk Ukeblad 24.10.2012 uttaler følgende: «Eksport av fornybar kraft fra Norge faser ikke ut kullkraft på kontinentet(..) Det som derimot skjer, er at den fornybare kraften fra Norge fortrenger den mest fleksible delen av produksjonskapasiteten, som er gass. Når gasskraft ikke blir lønnsomt, vil man få et større innslag av kullkraft, som har høyere CO2-utslipp, for å kompensere for gasskraften. Det man ser i Tyskland, er at CO2-utslippene reelt sett går opp». Basert på denne uttalelsen og utallige andre ekspertuttalelser påstår vi at norsk vindkraftsatsing er en misforståelse og feilinvestering!

Vi mener det er feil av norske myndigheter å subsidiere en slik utbygging så kraftig som det legges opp til gjennom ordningen med el-sertifikater. Dersom vi tar utgangspunkt i E.ONs estimerte årlige produksjon for vindkraftanlegget i Birkenes på 565 GWh og en el-sertifikat pris på 15-25 øre/kW(dette er hva du og jeg betaler ekstra på strømregningen) vil total årlig subsidiering til E.ON være 84-141 millioner kroner. Totalt vil dette bli 1,2-2,1 milliarder kr over 15 årsperioden el-sertifikatordningen skal vare. Vi mener disse pengene kan anvendes mye mer fornuftig ved for eksempel opprusting av vannkraftverk, energiøkonomisering, forskning på fornybare energikilder osv.

Det er også verdt å merke seg at Norge har allerede gitt konsesjon til vannkraft- og vindkraft-prosjekter som overstiger det vi er forpliktet til i henhold til el-sertifikatene og en fornybarandel på 67,5 % av vårt totale energiforbruk.

Vår organisasjon, Motvind – folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes, består av mennesker med ulike interesser. Vi er grunneiere og fastboende, hytteeiere eller folk som bare er glade i naturen og de flotte områdene vi har her i Birkenes.

Det er selvsagt positivt at grunneierne som er med på prosjektet får bedre avkastning på eiendommene sine. Men problemet er at utbygging av slike store vindkraftanlegg har stor negativ innvirkning på så mange andre. Et stort antall fastboende, grunneiere og hytteeiere i områdene rundt vindkraftanlegget må leve med en sterkt redusert bruksverdi på eiendommene sine.  Verdien på mange eiendommer blir redusert og de blir utsatt for støy, skyggekast og lysforurensing uten å få en krone i kompensasjon. For mange av disse var beskjeden om utbyggingsplanene ikke en lottogevinst, men tvert i mot som å bli truffet og slått ut av lynet!

Støy er et problem med vindmøller! Erfaringer fra igangsatte prosjekter viser at folk opplever støynivået som verre enn utbygger har beskrevet. Vi har eksempler fra blant annet Lista, Høg Jæren, Fitjar og fra utlandet som viser dette. Vindkraftverket er i Birkenes plassert i stille områder og støyen vil derfor oppleves enda sterkere for folk.

Når det gjelder påvirkning på fugle- og dyreliv viser konsekvensutredningen at planlagt vindkraftverk har negativ konsekvens og da spesielt for fugl. Hvilken forskning som sier at alt dyreliv er tilbake til sin vante gange et halvt år etter at turbinene er satt i drift vil vi like å se!

Vi stiller oss kritiske til at dette området kommer til å bli en turistattraksjon.  Det har nok lokal nyhetsinteresse den første tiden, men vindturbiner er så vanlige ellers i Europa og andre steder i Norge at for oss virker det usannsynlig at turister vil oppsøke dette. Derimot er natur uten større inngrep en mangelvare. Vi mener at Birkenes, med sin nærhet til kontinentet har en stor mulighet for å kunne utnytte disse områdene til turisme i fremtiden.

Vi er mange som er glad i og stolt av naturen i Birkenes, som liker å leve i «Ingenmannsland» og liker stillheten og roen vi opplever når vi oppholder oss der! Man skal heller ikke undervurdere hvor viktige slike områder er for fugle- og dyreliv. En annen ting er potensialet flere av disse områdene har som store friluftsområder i fremtiden. Storehei ligger i nærheten av populære hytteområder ved Ogge og er et godt eksempel på et område som har fantastiske muligheter for friluftsliv.

Vi kan kort oppsummere med slagordet til Motvind:

«Vi har for mye å tape for lite å vinne»

For Motvind-folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes, Ommund Birkenes og Terje Ånesland

Sjå tidlegare innlegg i saka her>>

 

3 comments to Nei til vindmøller i Birkenes!

  • Det håper vi medlemmer i Motvind også! At vi får frem argumentene som underbygger at dette aldri bør realiseres. og at politikerne ser det og sier nei til dette noe som i praksis vil bety kroken på døra i følge E.on! Det er veldig givende å se at så mange deler dette innlegget videre, og at det gis så mye støtte i kampen mot vindmøller! Hva E.on prøver å selge via sine meget «pyntede» salgsprospekter, blir nokså meningsløst i forhold til de erfaringene som blir gjort av mennesker i det virkelige liv og som sliter med konsekvensene dette gir de hver eneste dag!

  • Jeg er så enig; det er derfor FrP i Evje og Hornnes gikk imot Agder Energi sitt planlagt vindmøller prosjekt i 2012 på Fjellestad heiene. (20-1 i kommunestyret) Hele prosjektet gikk i grus 6 måneder senere pga dårlig vind prognoser. Men dette bare viser seg hvor langt Agder Energi og andre er villegg til å går for å skaffe seg statlig tilskudd og profitt. Konsern direktøren i Agder Energi sa forleden at «det ville koster» med tanker på deres satsing på fornybar energi i landsdelen; han har helt rett!

  • Hanne Våland

    Håper dere vinner kampen vi tapte på Høg Jæren. Stå på :-) Dere har alt å vinne og tapet blir kjempestort hvis det går E.ONs vei….

Leave a Reply