2002 – 2014

Nytt storfengsel på Jåddan i Hægebostad

Kampen om lokalisering av eit nytt storfengsel på Sørlandet når stadig nye høgder. Eit nytt storfengsel vil raskt rekruttere 200 statlege arbeidsplassar Det teiknar seg likevel eit stadig klårare bilete av at det nye fengselet vert lokalisert i nærleiken av hovudferdselsåra E 39 / E 18. I nærleiken av domstolane, i nærleiken av politistasjonane – […]

Vil fortrenge skiløparar frå store område

Den landsdekkjande nettavisa «eiken-info» tek i dag eit kraftig oppgjer med lokale, og sentrale, politikarar som på ulike vis vil leggje hindringer i vegen for snøskuterkøyring på Hekkfjell , på Blåka – og på andre nærliggjande turistdestinasjonar. Nettavisa tek opp eit heilt naturleg spursmål når ein samanliknar skuterkøyringa på heia med båttrafikken i skjærgården. Plastbåtar […]

Kva er eigentleg Halloween?

Å feire halloween (heilag aften) er eit nokså nytt fenomen her i Noreg. Det er mange ulike meiningar om den nye merkedagen. Nokon meinar det er ei hedensk feiring og ulike trusamfunn demmar opp med andre arrangement denne kvelden kor goderiet framleis er ein viktig del, men kor utkleding ikkje er ein del av det. […]

Åpåsland – eller Abusland

I ein tidlegare artikkel her på nettstaden omtala me elgjakta på Åpåsland. Dette fær ein av lesarane våre, Gry Kjellfrid Abusland, til å reagere – og til å skrive i kommentarfeltet: » Det heter ikke Åpåsland, det riktige navnet er Abusland.» Me takkar så mykje for innspelet, men er så avgjort ikkje samde med innsendaren […]

Stort fleirtal for utbyggjing av Fennefossen

Det var ein smilande og nøgd ordførar som torsdag kveld slo klubba i bordet då heradstyret handsama ein høyringsuttale i samband med utbyggjing av Fennefossen. Ordlyden i fleirtalsvedtaket lyder slik: » Kommunestyret er positive til en utbygging av Fennefoss kraftverk som skissert i NVE sin innstilling, men oppfordrer sterkt OED til å vurdere å pålegge […]

Valget 2013 – bør en la noen politiske kjepphester forbli på stallen?

Av Finn Bjørn Rørvik: Det er valg om få dager. Valgets kvaler er der for mange. Skal jeg stemme i det hele tatt, og hvis, – hva bør jeg stemme? Synes du frukt og grønt er viktig i skolen, er kanskje valget gitt. Vil du forandre handlingsregelen for oljeformuen er vel også avgjørelsen tatt. Dersom […]

Nei til vindmøller i Birkenes!

På vegne av Motvind – folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes, vil vi gjerne kommentere innlegget fra Per Erik Stoveland som lovpriser planene om utbygging av vindkraft i Birkenes. For det første er det selvsagt lov for grunneier å mene at vindmøller er vakre, at store veianlegg med store skjæringer og fyllinger er positivt og at […]

Korttenkt av Erna Solberg

Av leiar i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke (foto: øystein moi ): Erna Solberg ynskjer auka bustadbygging, og vil at dette skal skje framfor vern av matjord. Ho grunngjev dette med storsamfunnet treng fleire bustadar, men ser ut til å gløyme at me også i Noreg treng å produsera mat, skriv Bondelagsleiar Nils T. Bjørke […]

Kleint med flagg i Evje sentrum på nasjonaldagen

Foto: Alf Andersen

Tekst og foto: Alf Andersen: «Lite flagging 17 Mai i Evje sentrum. Det var stort sett bare kafeer og kiosker som flagget. Spisekroken har 2 store fine flagg som pynter opp, og har stor symbolefekt.

[…]

Klår tale frå tidlegare plasskommandant

Knut Karlsen er tidlegare sjef for Forsvarte si avdeling på Evjemoen. Ein røynd fagmann som kjenner spelet kring nedleggjinga av militærleiren betre enn dei aller fleste. Karlsen er ikkje det minste i tvil om korleis utviklinga, og den fastlåste situasjonen i kommunen no må løysast. I ein kommentar på moisund.com i dag skriv han dette: […]