2002 – 2014

Kan rydde veg for kronprinsen

Det he lenge svirra meir eller mindre truverdige rykte, i hovudstaden – og i pressekrinser, om at Dagrunn Eriksen vurderer å trekkje seg attende frå rikspolitikken. Kristiansandsjenta er som kjend nestleiar i KrF og mange spør seg om Knut Arild Hareide alt no må sjå seg rundt etter ein ny nestleiar. Ein kronprins. Då er […]

Det er alt 20 år sidan

I dag, den 28. november, er det nøyaktig 20 år sidan fleirtalet av det norske folk sa eit tydeleg nei til norsk medlemskap i EU. Sjølve folkeavrøystinga var eit prov på eit folkeleg opprør – og eit levande demokrati. Ei særnorsk og stillfaren folkerørsle.Sigeren var klår og tydeleg. Domedagsprofetane på JA-sida tok skammeleg feil. Dei […]

Stenger arbeidsstova – byggjer ny idrottshall

Evje og Hornnes kommune må spare inn omlag 8 millionar kroner på neste års budsjett. Dette er gjeldande arbeidsordre frå dei 21 folkevalde i heradstyret – til rådmannen. Samstundes som det no ligg føre eit forslag om å stengje arbeidsstova på Evjeheimen for å spare penger, eit tilbod til dei aller svakaste i samfunnet, så […]

Attende i politikken

Sjølv om han aldri he lagt politikken heilt på hylla er det mykje som tyder på at Knut Karlsen no klar for eit skikkeleg politisk come back. I fylgje ei melding på Facebook er den tidlegare plasskommandanten på Evjemoen nominert på ein sikker 2. plass på Arbeiderpartiet si liste til kommunevalet i Evje og Hornnes. […]

Tøffe innsparinger i Evje og Hornnes

Det er ikkje berre arbeidsstova på Evjeheimen som lever farleg dersom rådmannen sitt forslag til budsjett for Evje & Hornnes kommune vert vedteke. Meir enn 8 millionar kroner må sparast dersom rådmannen skal makte å sy i hop eit budsjett som er i tråd med dei politiske føringene han he motteke frå dei folkevalde i […]

Evje – midt i Agder

Regjeringa he nyleg vedteke at det ikkje skal tisetjast ny fylkesmann i Vest-Agder når noverande fylkesmann Ann-Kristin Olsen vert alderstrygda i løpet av neste år. Det skal derimot tilsetjast ein felles fylkesmann for Aust-Agder og Vest-Agder. Det er førebels ikkje vedteke kor heile, eller delar av denne felles fylkesadministrasjonen skal lokaliserast. Her vert det sjølvsagt […]

Djupedal sine dagar kan vere talde

Når noverande fylkesmann i Vest-Agder, Ann Kristin Olsen, snart vert alderstrygda – er det ingen konkrete planar om å søkje etter hennar snarlege etterfølgjar. Regjeringa he, noko øveraskande, bestemt at det no skal tilsetjast ein felles fylkesmann for Aust-Agder og Vest-Agder. Denne ordninga vil tre i kraft frå 2016 og er sjølvsagt fyrste steget på […]

Stor tru på vindkraftutbyggjing i Bygland

Moisund.com kan i dag avsløre at det i desse dagar er tette forhandlingar mellom dei to ordførarane i Bygland – og Iveland kring eit stort vindmølleprosjekt som skal byggjast ved Hovatn i Bygland. (foto: moisund.com )

Ordførar i Bygland, Leiv Rygg, er sterk i trua på at ein vindmøllepark aust for Hovatn kan verte […]

Risgrauten vert dyrare

Kommunalt budsjettarbeid handlar ikkje berre om å skjere ned på utgiftene. Minst like viktig er det å auke dei kommunale inntektene. På mange måtar to sider av same sak. I den førebuande budsjettprosessen i Evje & Hornnes kommune er det kome klåre signal på at kafeteriaverksemda på Evjeheimen så langt frå er nokon økonomisk gullgruve […]

Vedtaket som vil endre Evje sentrum

Heradstyret i Evje & Hornnes møttes til ting på Evjemoen den 23. oktober. Dei 21 folkevalde gav ein samrøystes arbeidsordre til både rådmann, ordførar og resten av administrasjonen om å setje i gong arbeidet med å byggje ei «miljøgate» gjennom heile Evje sentrum. Politikarane la inntil 11 millionar kommunale kroner i potten til eit arbeid […]